Chương Trình Hỗ Trợ Tái Định Cư cho Di Dân Tỵ Nạn (RAP)

Chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ổn định ban đầu cho những Người Tỵ Nạn được Hỗ Trợ Định Cư của Chính Phủ. Chương trình được thực hiện trong vòng 6-8 tuần ngay từ khi họ đến Đảo Hoàng Tử Edward.

Các dịch vụ bao gồm: chỗ ở tạm thời, bảng đánh giá ban đầu về nhu cầu tái định cư, cung cấp định hướng và các thông tin cần thiết để bắt đầu chương trình tái định cư, cũng như việc kết nối với các chương trình và dịch vụ hiện hữu khác.