Free Winter Coat Giveaway for Kids

Saturday, March 2nd, 2024, 9:00 AM - 12:00 PM

Đã đăng: 26/02/2024 | Cập nhật: 26/02/2024

Mark your calendars! This Saturday, March 2nd, we're spreading warmth with a free coat giveaway event! From 9 AM to 12 PM, families are invited to join us for this special opportunity.

Free Winter Coat Giveaway for Kids!

Mark your calendars! This Saturday, March 2nd, we're spreading warmth with a free coat giveaway event! From 9 AM to 12 PM, families are invited to join us for this special opportunity.

- Coats available in sizes 4 through 14/16 (perfect for most kids K-G7).
- No reservation required!
- You MUST be a registered IRSA client to participate. (Proof of registration required)

Remember, it's first come, first serve until we run out. See you there! 

Xin lưu ý rằng chỉ có một số bài đăng tin tức và sự kiện được lựa chọn để dịch sang ngôn ngữ khác do hạn chế về nguồn lực và/hoặc thiếu tính tức thời. Nếu bạn cần thông tin này được dịch sang tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm Cho PEI Trở Thành Một Cộng Đồng Hiếu Khách - Hãy Cùng Tham Gia
IRSA Annual Report 2021-22

Xin lưu ý rằng chỉ có một số bài đăng tin tức và sự kiện được lựa chọn để dịch sang ngôn ngữ khác do hạn chế về nguồn lực và/hoặc thiếu tính tức thời. Nếu bạn cần thông tin này được dịch sang tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.