Meet the Staff

Tasha Corrigan

Tasha Corrigan
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 251

Steve Lai

Steve Lai
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 227

Newcomer Settlement Services

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk

(902) 628-6009 ext. 215

Khaled Salar

Khaled Salar

(902) 628-6009 ext. 211

Larysa Petruk

Larysa Petruk

(902) 628-6009 ext. 260

Lucy Zhang

Lucy Zhang
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 212

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 221

Sara Peters

Sara Peters

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
Receptionist

(902) 628-6009 ext. 204

Verity Kislingbury

Verity Kislingbury
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 225

Summerside
Belinda Woods

Belinda Woods
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 269

Canadian Life Skills Program

Bonnie Fitzpatrick

Bonnie Fitzpatrick
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 256

Mark Zakem

Mark Zakem

(902) 628-6009 ext. 267

Resettlement Assistance Program

Dane Sheets

Dane Sheets

(902) 628-6009 ext. 253

Isaac Rubirya

Isaac Rubirya

(902) 628-6009 ext. 258

Kaylea McDonald

Kaylea McDonald

(902) 628-6009 ext. 241

Sameh Elgharib

Sameh Elgharib

(902) 628-6009 ext. 237

Counselling Support Services

Aynur Darian

Aynur Darian
Family Counsellor

(902) 628-6009 ext. 216

Carolyn Jenkins

Carolyn Jenkins

(902) 628-6009 ext. 202

Margaret Cain

Margaret Cain

(902) 628-6009 ext. 210

Atlantic Immigration Program

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
Community Engagement Coordinator

(902) 628-6009 ext. 207

Welcome Desk

Jaime Saul Tinoco Bolanos

Jaime Saul Tinoco Bolanos

902-628-6009

Charlottetown
Cindy Chen

Cindy Chen
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 236

Godwin Paul

Godwin Paul
Manager, Employment Services

(902) 628-6009 ext. 222

Monica Mahindra

Monica Mahindra

(902) 628-6009 ext. 270

Nika Silinsh

Nika Silinsh

(902) 628-6009 ext. 239

Scott Miller

Scott Miller
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 205

Vicky Ding

Vicky Ding

(902) 628-6009 ext. 257

Summerside
Eric Myers

Eric Myers
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 224

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 252

Maram Rezaei

Maram Rezaei

(902) 628-6009 ext. 262

Octavio Medina

Octavio Medina

(902) 628-6009 ext. 261

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209

Teresa Zhang

Teresa Zhang
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 238

Summerside
Lily Tran

Lily Tran

(902) 628-6009 ext. 255

Tammy Caissie

Tammy Caissie

(902) 628-6009 ext. 266

Special Programs

Hillary Jones

Hillary Jones

(902) 628-6009 ext. 264

Todd MacEwen

Todd MacEwen

(902) 628-6009 ext. 229

Valerie Fitzpatrick

Valerie Fitzpatrick
Community Connections Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 230

Community Connections Program

Jordana Birt

Jordana Birt
Newcomer Orientation Worker

(902) 628-6009 ext. 235

Sayaka Takizawa

Sayaka Takizawa
EAL Tutor Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 240

Suna Houghton

Suna Houghton
Volunteer Coordinator

(902) 628-6009 ext. 223

Canada School

Lise Charles

Lise Charles
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 263

Cultural Inclusion Training

Lisa Dollar

Lisa Dollar
Cultural Inclusion Trainer

(902) 628-6009 ext. 208

Nnena Ukwa

Nnena Ukwa

(902) 628-6009 ext. 220

Information Services

Yvette Doucette

Yvette Doucette
Information Services

(902) 628-6009 ext. 226

Provincial Immigration Partnership (PIP)

Charlottetown
Melanie Bailey

Melanie Bailey
LIP/PIP Coordinator

(902) 628-6009 ext. 214

Summerside
Emma Nguyen

Emma Nguyen

(902) 628-6009 ext. 254

Bernadette Reynolds

Bernadette Reynolds
Executive Director

(902) 628-6009 ext. 213

Erin Mahar

Erin Mahar
Manager, Settlement Services

(902) 628-6009 ext. 203

Jonathon Arnett

Jonathon Arnett

(902) 628-6009 ext. 259

Barry Ansems

Barry Ansems
Director, Finance and Administration

(902) 628-6009 ext. 218

Annie Lam

Annie Lam
Finance Support Clerk

(902) 628-6009 ext. 231

Samuel Dada

Samuel Dada

(902) 628-6009 ext. 265

Nội dung của trang web này dự định dành cho những người thành thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nếu bạn cần thông tin ở trang này hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tầm Nhìn

Một cộng đồng hiếu khách và hoà đồng

Sứ Mệnh

Chúng tôi đưa các cộng đồng khác nhau đền gần lại với nhau và tiếp sức cho những người mới đến tạo dựng tương lai ở PEI.

Giá Trị

Tinh Thần Trách Nhiệm | Đa Dạng | Đồng Cảm | Chính Trực | Đổi Mới Sáng Tạo | Tôn Trọng | Tinh Thần Làm Việc Nhóm

PEIANC is a Member of:

Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies

Nội dung của trang web này dự định dành cho những người thành thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nếu bạn cần thông tin ở trang này hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.