Hỗ Trợ và các Dịch Vụ Dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Nhân viên hỗ trợ ổn định cuộc sống của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu định cư ổn định cuộc sống của riêng từng cá nhân.

Một số dịch vụ cung cấp cho sinh viên quốc tế là:

  • Đăng ký với IRSA và đánh giá nhu cầu ban đầu
  • Hỗ trợ để được phân công học với một tình nguyện viên dạy kèm tiếng Anh
  • Thông tin về tài liệu luyện tập tiếng Anh trực tuyến cũng như giới thiệu về các hình thức đánh giá trình độ ngoại ngữ, và thông tin về Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (International English Language Testing System - IELTS)
  • Hỗ trợ làm thủ tục xin cấp thẻ bảo hiểm y tế của tỉnh bang, Số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) và bác sĩ gia đình bằng cách đăng ký với hệ thống đăng ký bác sĩ gia đình
  • Thông tin về các văn phòng thiện nguyện hỗ trợ khai thuế miễn phí và Cơ Quan Thuế Canada (CCB, việc hoàn thuế GST/HST, thuế thu nhập) nếu có liên quan/HST returns, income tax) as applicable
  • Hỗ trợ dịch vụ dịch thuật giấy phép lái xe và các tài liệu khác
  • Thông tin về quy trình thay đổi các điều kiện hay gia hạn thị thực nhập cảnh dành cho người lao động, sinh viên hoặc khách du lịch, bao gồm Giấy phép Làm việc Sau Khi Tốt nghiệp thông qua thông tin và hướng dẫn từ trang web của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)
  • Giới thiệu về các chương trình khác của IRSA như các Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm, Dịch vụ Hỗ trợ Học tập Bậc Phổ thông, Chương trình Kết nối Cộng đồng
Guide for Newcomers: Adult Education

Nhóm thực hiện chương trình

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 207

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk

(902) 628-6009 ext. 215

Jinyoung Shin

Jinyoung Shin

(902) 628-6009 ext. 205

Larysa Petruk

Larysa Petruk

(902) 628-6009 ext. 260

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206

Octavio Medina

Octavio Medina

(902) 628-6009 ext. 261

Reem Alkhoury-Sicoe

Reem Alkhoury-Sicoe

(902) 628-6009 ext. 211

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 221

Summerside