Chương Trình Định Cư vùng Atlantic

Chương trình Định cư vùng Atlantic (AIP) là con đường dẫn đến điều kiện được lưu trú dài hạn dành cho những người lao động có chuyên môn và sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng ở một trong bốn tỉnh bang của vùng Atlantic (Đại Tây Dương) của Canada — New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Hoàng Tử Edward (Prince Edward Island) hoặc Newfoundland và Labrador. Chương trình này giúp các đơn vị tuyển dụng có được lao động đủ khả năng làm việc mà họ không thể tuyển dụng được từ nguồn lực hiện có của địa phương.

Thông tin dành cho Các Đơn vị Tuyển dụng tại PEI

Các đơn vị sử dụng lao động tham gia chương trình phải được chỉ định trước bởi tỉnh bang nơi đơn vị đang hoạt động hoặc nơi ứng viên sẽ làm việc.

Theo yêu cầu của quy trình tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động phải hoàn thành hai chương trình đào tạo:

  • Chương trình đào tạo nhập môn do Bộ Quốc Tịch, Tỵ Nạn và Di Trú Canada (IRCC) thực hiện
  • Chương trình đào tạo năng lực có chú trọng đến sự giao thoa văn hóa (ICT) do IRSA phụ trách ở Charlottetown và khu vực lân cận cũng như ở Summerside và khu vực lân cận bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo nhập môn được thực hiện trực tuyến hai lần mỗi tháng. Đơn vị sử dụng lao động phải đăng ký trước trên trang web của IRCC.

Các đơn vị tuyển dụng ở ngoài khu vực Charlottetown và Summerside ở PEI có thể tham gia các khóa tạo ICT thông qua Cơ quan Điều hướng Kết nối Cộng đồng CBDC.

Các đơn vị sử dụng lao động nói tiếng Pháp ở PEI có thể sử dụng các khóa đào tạo ICT bằng tiếng Pháp thông qua CIF PEI (Tổ chức Hỗ trợ những Người mới Định cư nói tiếng Pháp ở PEI.

Để biết thêm thông tin | liên lạc IRSA

Thông tin dành cho Ứng viên xin Định cư của AIP

Để tham gia chương trình, ứng viên có thể đang sống ở nước ngoài hoặc đang cư trú ngắn hạn ở Canada.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải:

  • Có kinh nghiệm làm việc đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề ứng tuyển (ngoại trừ sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng được công nhận ở vùng Atlantic Canada)
  • đáp ứng được hoặc có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu
  • đáp ứng được hoặc có trình độ ngoại ngữ cao hơn yêu cầu
  • chứng minh được là ứng viên có đủ điều kiện tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình khi đến Canada (trừ khi ứng viên đang sống và làm việc tại Canada và có giấy phép làm việc hợp lệ cấp cho người cư trú ngắn hạn)

IRSA có thể cung cấp kế hoạch ổn định cuộc sống cho các ứng viên AIP sau khi họ được tuyển dụng bởi một đơn vị sử dụng lao động được chỉ định của AIP ở PEI.

Để biết thêm thông tin | liên lạc IRSA