Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Giáo Dục Dành Cho Người Lớn

Có nhiều lựa chọn trong các chương trình giáo dục dành cho người lớn ở PEI. Các chương trình bao gồm cả việc học ngoại ngữ cơ bản đến những chương trình học nâng cao. Nội dung của Tài Liệu Hướng Dẫn cung cấp thông tin về một số chương trình bao gồm:

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.