Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Phúc Lợi Từ Thuế

Ở Canada, có các khoản phúc lợi và tín dụng từ thuế của liên bang và tỉnh bang được thiết lập để giúp các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp hoặc trung bình. Các chương trình này được quản lý bởi Cơ quan Thuế Canada (Canada Revenue Agency CRA).

Mặc dù bạn có thể đủ điều kiện hưởng các khoản phúc lợi hoặc trợ cấp khác, hai chương trình bạn nên đăng ký thụ hưởng ngay sau khi bạn vừa đến PEI là:

  • Phúc Lợi Cho Trẻ Em Canada nếu bạn có con dưới 18 tuổi
  • Hoàn thuế giá trị gia tăng GST/HST

Phúc Lợi Cho Trẻ Em Canada (Canada Child Benefit)

Phúc Lợi Cho Trẻ Em Canada (CCB) là khoản tiền được nhận hàng tháng không phải trả thuế cho các gia đình đủ điều kiện để giúp họ chi phí nuôi dạy con dưới 18 tuổi. Phúc lợi CCB có thể bao gồm trợ cấp cho trẻ em khuyết tật và bất kỳ chương trình của tỉnh bang nào có liên quan.

Số tiền mà bạn được nhận tùy thuộc vào số con có đủ điều kiện được cấp phúc lợi, độ tuổi của chúng, và thu nhập của gia đình bạn.

Đăng ký CCB

Chỉ một người hoặc cha hay mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ xin cấp phúc lợi cho trẻ và đó phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Là đương đơn, bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Bạn phải sống với trẻ, và trẻ phải nhỏ hơn 18 tuổi.
  • Bạn phải là cư dân Canada có khai thuế thu nhập cá nhân.
  • Bạn hay vợ/chồng có đăng ký kết hôn hoặc sống chung mà không đăng ký kết hôn của bạn phải là công dân Canada, thường trú nhân, người được bảo vệ hoặc người tạm trú sống ở Canada từ trước đến nay được 18 tháng và vẫn có giấy phép hợp lệ.

Nếu con bạn được sinh ra ở PEI, bạn có thể làm hồ sơ CCB thông qua Ứng Dụng Xin Cấp Phúc Lợi Tự Động (Automated Benefits Application) khi bạn đăng ký khai sinh cho con ở PEI. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Nếu con bạn được sinh ra ở quốc gia khác ngoài lãnh thổ Canada, bạn cần điền và ký vào Đơn Xin Thụ Hưởng CCB (CCB Application), biểu mẫu Thông Tin về Thu Nhập và Tình Trạng Cư Trú ở Canada (Status in Canada and Income Information form). Gửi bản chính đơn xin thụ hưởng CCB cùng với các biểu mẫu thông tin và tài liệu bổ sung yêu cầu đến trung tâm thuế được chỉ định. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Trợ Cấp Cho Trẻ Em Khuyết Tật (Child Disability Benefit)

Trợ cấp Cho Trẻ Em Khuyết Tật (CDB) là khoản tiền phúc lợi hàng tháng không phải trả thuế thu nhập cấp cho các gia đình đủ điều kiện nhận Phúc Lợi Cho Trẻ Em Canada CCB và đang chăm sóc cho một trẻ em dưới 18 tuổi bị khuyết tật nặng về thể chất hoặc trí tuệ. Để được nhận trợ cấp, bạn phải nộp Giấy Chứng Nhận Khuyết Tật Để Nhận Trợ Cấp (the Disability Tax Credit Certificate) được bác sĩ ký xác nhận. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST (GST/HST Credit)

Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc Thuế Giá Trị Gia Tăng Phối Hợp (HST) là loại thuế bạn phải trả khi bạn mua hàng hay sử dụng dịch vụ ở Canada. Khoản Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST là khoản tiền được nhận hàng quý không phải phải tính để đóng thuế thu nhập, giúp các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình bù lại tất cả hoặc một phần thuế GST hoặc HST mà họ phải trả.

Làm đơn xin được cấp Khoản Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST

Nếu bạn là cư dân mới đến Canada, hãy hoàn tất một trong các thủ tục dưới đây để đăng ký nhận khoản hoàn thuế GST/HST:

  • Nếu bạn có con dưới 18 tuổi: điền và ký Đơn Xin Thụ Hưởng Phúc Lợi Cho Trẻ Em Canada để đăng ký thụ hưởng tất cả các phúc lợi và trợ cấp cho trẻ em và gia đình, bao gồm Khoản Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST
  • Nếu bạn không có con nhò: hãy điền và ký Đơn Xin Nhận Khoản Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST cho Người Trở Thành Cư Dân Canada (GST/HST Credit Application for Individuals Who Become Residents of Canada)

Gửi bằng đường bưu điện mẫu đơn đã điền đến trung tâm thuế ở địa phương của bạn. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Sau đó, nếu bạn đủ điều kiện nhận Khoản Hoàn Thuế GST/HST, tất cả những gì bạn cần làm để nhận được khoản tiền này là nộp thuế thu nhập hàng năm.

Sau Khi Bạn Làm Hồ Sơ

Để tiếp tục nhận các phúc lợi và trợ cấp từ thuế mà bạn đủ điều kiện thụ hưởng, bạn phải:

  • Khai và nộp thuế thu nhập đúng hạn hàng năm ngay cả khi bạn không có thu nhập trong năm. Nếu bạn có vợ hoặc chồng có đăng ký kết hôn hay sống chung mà không đăng ký kết hôn, thì họ cũng phải khai thuế thu nhập hàng năm.
  • Cập nhật thông tin cá nhân của bạn với cơ quan thuế Canada CRA.
  • Giữ các tài liệu minh chứng của bạn trong trường hợp CRA yêu cầu xem lại hồ sơ thuế, đây là một phần của quy trình giám định đánh giá.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.