برنامه کمک به استقرار مجدد (RAP)

این برنامه جهت رفع نیازهای اولیه برای پناهندگاني كه از طرف دولت به آنان كمك ميشود طراحي شده است. اين برنامه در عرض 6-8 هفته پس از ورود آنان به جزیره پرنس ادوارد ارائه ميگردد.

خدمات ارائه شده شامل: اقامت موقت، ارزیابی اولیه و تقديم راهنمايي و اطلاعات مورد نیاز به منظور شروع روند استقرار مجدد، و همچنین پیوند به برنامه هاى موجود و خدمات است.