خدمات تفسیر و ترجمه شفاهی

خدمات ترجمه شفاهی

انجمن تازه واردین به كانادا در جزيره پرنس ادوارد PEIANC خدمات ترجمه شفاهی را براي كليه متقاضيان بدون در نظر گرفتن رده مهاجرتی انان فراهم میسازد. مترجمین انجمن توسط انجمن تازه واردین آموزش دیده اند و مترجمین گواهی شده نمی باشند
ترجمه شفاهی برای خدمات زیر بصورت رایگان می باشد:

  • پذیرش و دریافت اولیه در انجمن PEIANC
  • تکمیل فورم های درخواست برای کلیه اسناد و خدمات ضروری (شماره بیمه اجتماعی SIN، مزایای مالیاتی کودکان، کارت های بهداشت PEI، و غیره)
  • ملاقات با پزشک، دندان پزشک و پزشک چشم
  • ثبت نام در مدرسه
  • فرآیند دریافت و پذیرش دانش آموز جدید
  • مصاحبه های والدین / معلم
  • جلسات ملاقات با کارمندان انجمن PEIANC

در بعضی موارد هنگامی که انجمن PEIANC قادر به ارائه ترجمه نمی باشد، کارمندان انجمن ممکن است بتوانند موكل را با یک مترجم در ارتباط قرار دهند، و هزینه ترجمه بین موکل و مترجم تعیین و پرداخت می شود. در این موارد هزینه ترجمه توسط خود مترجمین مشخص می شود.

خدمات ترجمه

خدمات ترجمه بر اساس هزینه خدمات به شرح زیر ارائه شده است:

  • گواهینامه رانندگی خارجی (50 دلار برای هر مجوز و 30 دلار برای دانش آموزان)
  • اسناد مرتبط با استخدام

ترجمه هر سند دیگری به غیر از گواهینامه رانندگی با هزینه 20 سنت برای هر کلمه ارائه می شود. برای همه ترجمه های دیگر، موکل هزینه ترجمه را به انجمن تازه واردین PEIANC پرداخت می نماید، و مترجمین فرم های درخواست هزینه را به انجمن PEIANC ارسال می نمایند.