خدمات ترجمه شفاهی وترجمه کتبی

خدمات ترجمه شفاهی

در انجمن خدمات پناهندگان ومهاجرین IRSA، ما برای همه موکلین خود با صرف نظر از رده مهاجرتی آنان خدمات ترجمه فوری را ارائه می نماییم. مترجمانی که ما استخدام می نماییم توسط IRSA آموزش دیده و تایید شده اند. ترجمه فوری برای خدمات زیر رایگان است:

  • دریافت وثبت نام اولیه در IRSA
  • جلسات با کارمندان IRSA
  • تکمیل درخواست برای کلیه اسناد و خدمات ضروری
  • دریافت نوبت برای قرارهای پزشکی (از جمله قرار ملاقات های دندانپزشکی و بینایی)
  • ثبت نام مدارس
  • مصاحبه والدین/معلم

برای سایر نیازها، اگر IRSA نتواند ترجمه رایگان را ارائه دهد، ممکن است بتوانیم موکلین خود را مستقیماً با یک مترجم مرتبط سازیم. در این موارد، پرداخت هزینه ترجمه فیما بین موکل ومترجم تعیین وتوسط موکل پرداخت میشود.

خدمات ترجمه کتبی

ما خدمات ترجمه کتبی را با دریافت هزینه برای موارد زیر ارائه می دهیم:

  • گواهینامه رانندگی خارجی - 50 دلار برای هر گواهینامه (30 دلار برای دانش آموزان)
  • مدارک مربوط به استخدام

ترجمه هر مدرک دیگر به غیر از گواهینامه رانندگی با هزینه 20 سنت برای هر کلمه ارائه می شود.