حمایت و خدمات برای دانشجویان بین المللی

کارمندان استقرار در انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) به دانشجویان بین المللی خدمات خود را ارائه می دهد تا نیازهای استقرار فردی آنها برآورده شود.

بعضی از خدمات ارائه شده به دانشجویان بین المللی عبارتند از:

  • ثبت نام در IRSA و ارزیابی اولیه نیازها
  • کمک به دریافت معلم زبان انگلیسی
  • اطلاعات در مورد مواد تمرین آنلاین برای زبان انگلیسی، و همچنین ارجاع برای ارزیابی زبان، و اطلاعات در مورد سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی (IELTS)
  • کمک جهت درخواست کارت بهداشت استانی، شماره بیمه اجتماعی و پزشک خانواده با ثبت نام در دفتر ثبت پزشکان
  • اطلاعات در مورد دفاتر مالیاتی داوطلبانه و اداره درآمد کانادا (CCB، اظهارنامه مالياتي GST/HST) در صورت لزوم
  • کمک به خدمات ترجمه برای گواهینامه رانندگی و سایر اسناد
  • اطلاعات در مورد روند تغییر شرایط یا تمدید ویزای مهاجرتي به عنوان کارگر، دانشجو یا بازدید کننده، از جمله اجازه کار پس از فارغ التحصیلی از طریق اطلاعات و دستورالعمل های وب سایت اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)
  • ارجاع به سایر برنامه های انجمن خدمات مهاجر مانند خدمات کمک به اشتغال، خدمات استقرار جوانان، برنامه ارتباطات وپیوستگی با جامعه
راهنمای برای تازه واردین: آموزش بزرگسالان

تیم برنامه

Steve Lai

Steve Lai
Manager, Settlement Services

(902) 628-6009 ext. 227

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 215

Khaled Salar

Khaled Salar
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 211

Larysa Petruk

Larysa Petruk
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 260

Lucy Zhang

Lucy Zhang
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 212

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 206

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 221

Sara Peters

Sara Peters
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 204

Verity Kislingbury

Verity Kislingbury
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 225

Summerside
Belinda Woods

Belinda Woods
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 269