خدمات دريافتي و مراجعه

اولین قدم برای دریافت خدمات استقرار از انجمن خدمات مهاجرین و پناهندگان PEI (IRSA) ثبت نام شما می باشد. کارمند خدمات استقرار در انجمن اقدام به مشخص نمودن واجد شرایط بودن موکل برای دریافت خدمات، ارزیابی نیازها، و تهیه طرح استقرار برای هر موکل واجد شرایط عمل می نماید. در صورت امکان، ثبث نام خانواده ها در یک قرار ملاقات انجام میگردد.

خدمات دریافتی و مراجعه عبارتند از:

  • جمع آوری اطلاعات شخصی مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر
  • کمک های اولیه جهت ثبت نام برای بعضی از اسناد مهم و خدمات
  • ارائه اطلاعات مناسب جهت کمک به استقرار
  • ارجاع به برنامه های انجمن یا برنامه های خارجی، بسته به نیازهای فردی می باشد

مزایای ثبت نام در انجمن IRSA

موکلین ثبت نام شده امکان دسترسی به اطلاعات و خدمات متعدد رایگان که توسط انجمن IRSA ارائه می شود را خواهند داشت. موکلین انجمن تازه واردین IRSA کمک های زیر را دریافت می نمایند:

  • تست زبان و ثبت نام برای کلاس های زبان
  • دسترسی به خدمات تفسیر و ترجمه
  • جستجوی کار و برنامه ریزی شغلی
  • ثبت نام مدرسه برای کودکان
  • ارتباط با فرصت های شبکه های حرفه ای و اجتماعی
  • مسائل عمومی مرتبط به استقرار

فهرست این وب سایت را برای پیدا کردن اطلاعات در مورد خدمات خاص که امکان دارد به آن نیاز داشته باشید مرور نمایید. توجه داشته باشید که دسترسی به بعضی خدمات ممکن است محدود باشد، بسته به رده مهاجرتی و یا وضعیت مهاجرت شما دارد.

اگر یک موکل ثبت شده با انجمن باشید

اگر شما در حال حاضر یک موکل ثبت شده با انجمن باشید، می توانید با هر بخش و یا کارمند در انجمن به طور مستقیم تماس بگیرید. شما می توانید اطلاعات تماس با کارمند مربوطه و یا تیم را در هر صفحه از وب سایت که قابل اجرا است پیدا کنید.