برنامه داوطلبانه میزبان تعطیلات

برنامه داوطلبانه میزبان تعطیلات، که توسط برنامه ارتباطات وپیوستگی با جامعه (CCP) از طرف انجمن تازه واردین PEI ANC تنظیم می گردد، تازه واردین به کانادا را با خانواده های کانادایی در فصل جشنها مرتبط می سازد تا از جنبه های این فصل وجشنهای آن برخوردار گردند. اهل جزیره وخانواده های کانادایی که مایل به داوطلب شدن جهت میزبانی ودعوت از تازه واردین به منازل خود می باشند، با افراد ویا خانواده هایی که مایل به پیوستن با آنان جهت تجربه سنت های فصلی کانادایی در طی تعطیلات می باشند مرتبط می شوند.

فعالیتها برنامه میزبان تعطیلات

صرف غذا، فعالیت فصلی یا دعوت به مهمانی توسط میزبان تعطیلات معمولا در حین روز شکرگذاری (دومین دوشنبه در ماه اکتبر) یا بین 21 دسامبر و 1 ژانویه رخ می دهد. میزبانان و تازه واردین در هر نقطه از جزیره می توانند در این برنامه شرکت نمایند.

فرصتی گرانبها جهت داوطلب شدن

برنامه میزبان تعطیلات فرصتی گرانبها برای اهل جزیره جهت استقبال همسایگان جدید ار سراسر جهان وشرکت در تبادل فرهنگی را ارائه می دهد. این یک تعهد داوطلبانه برای یک زمان کوتاه مدت می باشد.

فرصتی برای یادگیری فرهنگ کانادا

شما می توانید به عنوان يك تازه وارد که در برنامه میزبان تعطیلات شرکت می نماید، با افراد جدید ملاقات نموده، غذاهای مختلف و بخشی از تعطیلات را در کانادا در محلی گرم و مهمان پذیر تجربه نمایید.