راهنمایی خانواده و ثبت نام در مدرسه

کارمندان خدمات استقرار جوانان (YSS) به ثبت نام اولیه و نیاز های ارزیابی با کلیه خانواده های مهاجرین جدید که کودکانی در سن مدرسه دارند انجام می دهند. این عمل به کارمندان YSS کمک می کند تا نیازها و احتیاجات مربوط به مدرسه دانش آموزان را تعیین نمایند. ااین فرآیند شامل معرفی به راهنمای آنلاین IRSA برای تازه واردان به کانادا و همچنین جمع آوری اطلاعات موکلین انجمن، تنظیم ارزیابی زبان برای دانش آموزان با وزارت آموزش وپرورش، کمک به والدین در فرآیند ثبت نام در مدرسه، و ترتیب خدمات ترجمه و مترجم برای والدین و فرزندان در صورت نیاز می باشد.

این فرایند همچنین شامل رسیدگی به خانواده های مهاجر که کودکانی در مرحله ورود به مهد کودک دارند می باشد تا آنان نیز در مراحل ثبت نام راهنمايي شوند.

جلسه ای اطلاعاتی در مورد سیستم مدارس دولتی به هر خانواده تازه وارد جدید به منظور راهنمایی در مورد اطلاعات اساسی مربوط به مدرسه مانند سیاست ها، روش نظم و انضباط، اتوبوس های مدرسه، کتاب های درسی، مواد غذایی در وقت ناهار، وضع هوا و اطلاعیه ها در مورد بسته شدن مدارس و غیره. داده ميشود. خدمات ترجمه برای این جلسات در موارد نیاز فراهم مي گردد.

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

تیم برنامه

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Carol Ballesteros

Carol Ballesteros
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 222

Cecilia Andrade Gutierrez

Cecilia Andrade Gutierrez
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 252

Fadi Saada

Fadi Saada
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 229

Lily Tran

Lily Tran
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 255

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 209

Summerside
Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 236

HIPPY Program

Sara Peters

Sara Peters
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 204