درباره خدمات استقرار جوانان 

برنامه خدمات استقرار جوانان (YSS) به ارائه کمک به موکلین ثبت نام شده با انجمن تازه واردین PEIANC که شاگردان مدارس (از کودکستان تا کلاس 12) می باشند و همچنین به پدر و مادر های این شاگردان كمك می كند. برنامه خدمات استقرار جوانان YSS جهت ادغام دانش آموزان تازه وارد تا با موفقیت در سیستم مدارس کانادا وارد شوند کمک می نماید، و همچنین راهنمايي و  نقل مهارت ها جهت وفق دادن جوانان با فرهنگ کانادا و پشتیبانی از دانش آموزان در مقابله با چالش های اجتماعی، عاطفی، و روابط خانواده و یا هر رابطه دیگر کمک می کند. کارمندان استقرار جوانان به نمایندگی از کودکان تازه وارد و خانواده ها به حمایت از آنان در موارد نیاز اقدام می نمایند.

در حین خواست، کارمندان YSS به معلمین و ادارات آموزشی در سیستم آموزشی مدارس جزیره پرنس ادوارد جهت شناسایی و رفع نیازهای دانش آموزان تازه وارد کمک نموده و به حل هر گونه مسائل بین مدارس و دانش آموزان تازه وارد و خانواده ها کمک می نماید.

بعضی از خدمات ارائه شده:

  • ارائه جلسات اطلاعاتی برای والدین و کودکان در مورد سیستم مدارس دولتی در جزیره پرنس ادوارد 
  • کمک به والدین در روند ثبت نام فرزندان خود در مدرسه و مهد کودک 
  • ارائه خدمات ترجمه و تعبیر برای امور مربوط به مدرسه
  • رابط بین مدرسه و خانه
  • ارجاع به بخش های دیگر انجمن تازه واردین PEIANC ویا سایر خدمات جامعه در موارد نیاز
  • تشکیل کارگاه ها و فعالیت ها برای دانش آموزان
  • کمک به جوانان فعال در رشته های ورزشی مانند: ارائه اطلاعات، دسترسی به کمک های مالی، و قرض دادن تجهیزات ورزشی
  • ارائه خدمات مشاوره یک به یک و مشاوره های خانواده ای

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

تیم برنامه

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 252

Hillary Jones

Hillary Jones
Intercultural Training Facilitator

(902) 628-6009 ext. 264

Lily Tran

Lily Tran
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 255

Maram Rezaei

Maram Rezaei
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 262

Octavio Medina

Octavio Medina
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 261

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 209

Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Teresa Zhang

Teresa Zhang
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 238

Todd MacEwen

Todd MacEwen
CSAI Sport Support Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 229