درباره خدمات استقرار جوانان

تیم خدمات استقرار جوانان (YSS) به دانش آموزان مهاجر وثبت نام شده در انجمن IRSA که شاگران مدارس (از مهدکودک تا کلاس 12) می باشند و همچنین به والدین آنها کمک می نماید. برنامه خدمات استقرار جوانان YSS به جوانان تازه وارد کمک می نماید تا با موفقیت در سیستم مدارس کانادا وارد شوند، وهمچنین به راهنمایی و نقل مهارت ها جهت سازگاری با فرهنگ کانادا ومقابله با چالش های اجتماعی وعاطفی وخانوادگی ویا سایر روابط های اجتماعی کمک می نمایند. کارمندان خدمات استقرار جوانان در صورت نیاز به نمایندگی از کودکان و خانواده های تازه واردان به حمایت از آنان در موارد نیاز اقدام می نمایند.

در حین خواست، کارمندان YSS به معلمین و ادارات آموزشی در سیستم آموزشی مدارس جزیره پرنس ادوارد جهت شناسایی و رفع نیازهای دانش آموزان تازه وارد کمک نموده و به حل هر گونه مسائل بین مدارس و دانش آموزان تازه وارد و خانواده ها کمک می نماید.

بعضی از خدمات ارائه شده:

  • ارائه جلسات اطلاعاتی برای والدین و کودکان در مورد سیستم مدارس دولتی در جزیره پرنس ادوارد
  • کمک به والدین در روند ثبت نام فرزندان خود در مدرسه و مهد کودک
  • ارائه خدمات ترجمه و تعبیر برای امور مربوط به مدرسه
  • رابط بین مدرسه و خانه
  • ارجاع به بخش های دیگر انجمن تازه واردین IRSA ویا سایر خدمات جامعه در موارد نیاز
  • تشکیل کارگاه ها و فعالیت ها برای دانش آموزان
  • حمایت وکمک به جوانان فعال در رشته های ورزشی، مانند ارائه اطلاعات و دسترسی به کمک های مالی

توجه: قبل از دسترسی به برنامه ها و خدمات ذکر شده در این صفحه، کلیه موکلین باید در IRSA ثبت نام کرده باشند.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

تیم برنامه

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Carol Ballesteros

Carol Ballesteros
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 222

Cecilia Andrade Gutierrez

Cecilia Andrade Gutierrez
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 252

Fadi Saada

Fadi Saada
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 229

Lily Tran

Lily Tran
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 255

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 209

Summerside
Tammy Caissie

Tammy Caissie
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan
کارمند استقرار جوانان

(902) 628-6009 ext. 236

HIPPY Program

Sara Peters

Sara Peters
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
کارمند استقر

(902) 628-6009 ext. 204